Liên hệ trực tiếp:

Trường TH & THCS Hùng Mỹ

Xã Hùng Mỹ, Chiêm Hóa, Tuyên Quang
0972530466
C2so2hungmy.tuyenquang@moet.edu.vn